Wat zijn rechtsvormen?

De rechtsvorm, ook wel bekend als de ondernemingsvorm, is de juridische vorm van een bedrijf. Bij het starten van een bedrijf ben je verplicht om te kiezen uit één rechtsvorm. De rechtsvorm moet aangemeld worden bij de Kamer van Koophandel. De rechtsvorm is afhankelijk van je situatie. Hou bijvoorbeeld rekening met hoe je de aansprakelijkheid geregeld wilt hebben, wat fiscaal voordelig is en hoe de toekomst er mogelijk uit gaat zien. Denk ook aan het privé vermogen wat je mogelijk meeneemt en welke type belastingen er geheven worden. Al deze zaken kunnen van invloed zijn op de keuze.

De aansprakelijkheid

Kortweg zijn er twee rechtsvormen onder te verdelen. Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. 

1. Rechtsvormen ‘zonder’ rechtspersoonlijkheid

Hierbij ben je met je hele privévermogen aansprakelijk voor schulden van jouw onderneming. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, zal jouw partner eveneens aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen in jouw onderneming. In deze rechtsvorm zijn er twee mogelijkheden. Voorbeelden zijn de Eenmanszaak en Vennootschap onder Firma.

2. Rechtsvormen ‘met’ rechtspersoonlijkheid

De rechtsvorm BV is een rechtspersoon die zelf drager is van de rechten en plichten, waardoor je in principe niet meer geld kan verliezen dan het bedrag waarvoor je in de vennootschap deelneemt. Zo kan je met de oprichting van een rechtspersoon het risico verkleinen omdat je niet privé financieel aansprakelijk bent.

ZZP rechtvorm

Het is belangrijk om te weten dat 'ZZP'er' en 'Freelancer' geen rechtsvormen zijn. Als het bedrijf wordt opgericht als zijnde ZZP'er of Freelancer dien je alsnog voor een rechtsvorm te kiezen, bijvoorbeeld de eenmanszaak. 

Voorbeelden rechtsvormen

1. Eenmanszaak (de meest gekozen vorm voor ZZP’ers)

Een eenmanszaak heeft een aantal voordelen:
 • Er zijn weinig kosten aan verbonden. 
 • Je hoeft niet je jaarrekening te laten goedkeuren door een accountant.
 • Je kunt zelf je belastingaangifte doen.
 • Je kunt zonder problemen medewerkers in dienst nemen.

Het inkomen van de ondernemer is alleen belast in de inkomstenbelasting. Het investeringsrisico kan je sterk verlagen door investeringen te verrekenen met een eerder genoten inkomen. Om voor de ondernemersvoordelen (onder andere de zelfstandigenaftrek en startersaftrek) in aanmerking te komen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

2. Vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma is een eenmanszaak met meerdere eigenaren waarbij alleen een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig is. Het is aan te raden om een oprichtingsakte bij de notaris op te stellen. Leg daarin een aantal zaken goed vast, waaronder de inbreng, afspraken, taken of verdeelsleutel en de bevoegdheden van de firmanten.

De v.o.f. werkt met vennootschapsvermogen (dat wat de oprichters hebben ingebracht) en het privévermogen. Privéschuldeisers kunnen geen beroep doen op het vennootschapsvermogen, zakelijke schuldeisers kunnen dat wel. Een v.o.f. heeft geen rechtspersoonlijkheid dus ben je als vennoot persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de v.o.f., ook al heeft een andere partner de schulden veroorzaakt. Allereerst zal aanspraak worden gedaan op het vermogen van de onderneming. Mocht het vermogen onvoldoende zijn kunnen schuldeisers aanspraak maken op het privévermogen van jou en je partner. Denk daarom aan eventuele huwelijkse voorwaarden op te stellen met je partner om eventuele problemen voor te zijn.

3. Besloten vennootschap (BV)

Het maatschappelijke kapitaal is in aandelen verdeeld met een bepaald doel. De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar en moeten door de aandeelhouders worden volgestort. Als aandeelhouder moet je het bedrag dat de aandelen vertegenwoordigen in geld aan de BV betalen.

Voor het oprichten gelden een aantal verplichtingen.

 • Zorg voor een notariële akte met hierin de statuten, de juridische kant controleert de notaris..
 • Stort minimaal €0,01 in de vennootschap met geld of in natura.
 • De notaris regelt de inschrijving van de BV in het Handelsregister. Tot die tijd ben je ook persoonlijk aansprakelijk.

Tot het moment dat de BV daadwerkelijke is opgericht, kun je handelen onder de naam BV i.o. ('BV in oprichting'). De directeur van de BV is dan nog wel aansprakelijk totdat de oprichting een feit is. Raadpleeg bij voorkeur een accountant, er zijn vele (fiscale) aspecten aan een BV structuur.

4. Flex BV

Een Flex BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, is vrij simpel op te richten. Door een wetswijziging in 2012 is het mogelijk een BV op te richten met een symbolisch startkapitaal van bijvoorbeeld €0,01 in plaats van €18.000,-. Ook een accountantsverklaring bij inbreng in natura is komen te vervallen. Flex BV is een term die in de volksmond wordt gebruikt om een BV aan te duiden die na de wetswijziging is opgericht. Er is dus eigenlijk helemaal geen verschil tussen een Flex BV of een gewone BV.

Flex BV niet altijd interessant voor ZZP’ers

Doordat de eis van een minimumstartkapitaal van €18.000,- en een accountantsverklaring bij inbreng van natura is komen te vervallen, is het oprichten van een BV voor veel mensen gemakkelijker geworden. Het kan allemaal vrij eenvoudig. 

Is een BV wel een interessante rechtsvorm voor een kleine ondernemer?

Jouw BV wordt fiscaal pas interessant als er een winst van €150.000,- of meer gemaakt wordt. Dat komt doordat de directeur van een BV bij de BV in loondienst komt en dus gewoon werknemer is geworden. De directeur moet loonbelasting betalen, inclusief sociale premies. Daarbij geldt een minimumsalaris van €45.000,- (2017).

Verder goed om mee te nemen in je overweging:
 • De belastingvoordelen van een BV zijn niet zo groot. De uiteindelijke winst die na salaris, loonbelastingafdracht en sociale premies van de directeur overblijft wordt in eerste instantie belast met vennootschapsbelasting tegen 20% (bij een winst tot € 200.000,-). Als de directeur dit bedrag naar privé wil overbrengen dat dient er ook nog 25% dividendbelasting door de BV te worden ingehouden. Gemiddeld betekent dit dus een belastingdruk van 40% over de winst die overblijft na het salaris van de directeur.
 • De directeur van de BV heeft geen recht op zelfstandigenaftrek of startersaftrek.
 • Geen MKB winstvrijstelling.
 • Binnen een BV geldt de regeling Fiscale Oudedagsreserve niet meer.
 • Beperkte aansprakelijkheid gedeeltelijk waar! De directeur van een BV is niet meer rechtstreeks aansprakelijk mocht de BV failliet gaan. Dat lijkt veilig, maar als de BV failliet gaat door overduidelijk ‘wanbeleid’ kan je als directeur alsnog aansprakelijk gesteld worden. Als de BV een lening bij een bank aangaat wordt meestal vraagt om privé mee te tekenen, dus ben je als directeur daar ook privé aansprakelijk voor als er iets mis gaat.

5. Commanditaire Vennootschap (CV)

Een CV wordt onder twee vennoten verdeeld. De commanditaire (stille) vennoot, die alleen kapitaal inbrengt maar niet met zijn privé vermogen aansprakelijk is. De beherende vennoot drijft de onderneming en is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk. Als je als stille vennoot niet aansprakelijk wilt blijven, geef je dan niet uit en handel niet naar een beherend vennoot. Ook de eigen naam van de stille vennoot hoeft niet in de naam van de vennootschap worden gebruikt (hiervan kan eventueel afgeweken worden).

Wil je als financier risicodragend vermogen ter beschikking stellen omdat je geldbedragen niet wilt lenen, dan is de CV-vorm een logische keuze voor deze ondernemers. Het is verstandig in een notariële akte vast te leggen waarover er onderlinge afspraken worden gemaakt met de andere vennoot. Een notaris kan je helpen om de fiscale en juridische gevolgen te beoordelen.

6. De Maatschap

In een maatschap is sprake van een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere personen (maten), die arbeid, geld of goederen inbrengen, die niet gelijk hoeven te zijn. In een maatschapsovereenkomst worden alle verplichtingen tussen de maten bepaald. Het verstandig om bij de totstandkoming van de maatschapsovereenkomst een deskundige te betrekken. Elke maat is bevoegd om ‘beheersdaden’ (handelingen in de maatschap) te verrichten tenzij anders vermeld in de maatschapsovereenkomst. Ook zijn er ‘beschikkingshandelingen’ die alleen door de maten gezamenlijk kunnen worden verricht. Als een van de maten, als bevoegd vertegenwoordiger van de maatschap, een overeenkomst sluit, dan zijn alle maten voor gelijke delen aansprakelijk. De winsten en verliezen worden verdeeld in verhouding tot ieders inbreng (tenzij anders afgesproken in de maatschapsovereenkomst). Een enkele maat mag niet alle winsten ontvangen, alle verliezen dragen is echter wel mogelijk.

Tevreden ZZP'ers

Niets is belangrijker en bepalender voor een bedrijf dan werken met tevreden mensen. ZZP'ers bij 1ZZP kunnen in veel gevallen gebruik maken van factoring waardoor uitbetaling van de factuur sneller verloopt. Als opdrachtgever ontvang je enkel nog maar één verzamelfactuur in plaats van wekelijkse facturatie door ZZP'ers.

Op de verzamelfactuur wordt enkel 5% van het uurtarief in rekening gebracht voor het gebruik van het platform. Betaal geen hoge bemiddeling- of abonnementskosten meer, betaal alleen naar gebruik.

Meer weten over hoe 1ZZP werkt? Ga naar de 'Hoe werkt het' pagina voor meer informatie of registreer nu gratis.

 

ZEZ uitkering

Meer weten? Lees hoe het werkt 

en registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

 

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image