HELPDESK

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst en het Online Platform, één en ander zoals hieronder gedefinieerd. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door zodat u, de Gebruiker, weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. U kunt dit document downloaden en printen.

Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan, ongeacht of deze in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt:

1.1 Bedrijfsgegevens: hieronder wordt o.a. verstaan financiële gegevens, uittreksel Kamer van Koophandel, BTW-nummer.

1.2 Dienst: de diensten die 1ZZP via het Online Platform beschikbaar stelt en beschreven zijn in de Gebruiksvoorwaarden. Waaronder de mogelijkheid om als Gebruiker een Profiel te plaatsen, een Opdracht te plaatsen (door een Opdrachtgever), een Opdracht te accepteren, facturatie namens een ZZP’er te laten verzorgen en voor een factuur factoring te verzorgen.

1.3 Gebruiker: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Account aanmaakt of die gebruik maakt van de Dienst. De Gebruiker is bijvoorbeeld ZZP’er, een Opdrachtgever of één partij die een Partnerovereenkomst is aangegaan met 1ZZP.

1.4 Gebruikersinformatie: informatie op het Online Platform die van Gebruikers afkomstig is, dan wel via het Online Platform door gebruikers op zijn Profiel toegankelijk of openbaar wordt gemaakt., waaronder – maar niet beperkt tot naam, functie, arbeidshistorie/-ervaring, leeftijd, foto, vestigingsplaats, etc.

1.5 Profiel: de persoonlijke en door de Gebruiker beheerde omgeving om gebruik te maken van het Online Platform en zijn persoonsgegevens te plaatsen.

1.6 Opdracht: het aanbod van een Opdrachtgever en alle daarvoor kenbaar gemaakte en geldende voorwaarden, voor het verrichten van werkzaamheden door een ZZP’er middels een overeenkomst van opdracht.

1.7 1ZZP: de vennootschap onder firma 1ZZP, kantoorhoudende

te Bergschenhoek aan de Weg en land 42C, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 72619961.

1.8 Online Platform: alle online software, de website www.1ZZP.nl inclusief alle sub domeinen, applicaties, sub pagina’s en de backend systemen voor partners, welke noodzakelijk of gewenst is voor de uitvoer van de Dienst.

2 Toepasselijkheid en Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

2.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst of het Online Platform. Door gebruik te maken van de Dienst en/of door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren bij het aanmaken van een Profiel, gaat de Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

2.2 1ZZP heeft het recht om op elk moment de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Op de website van 1ZZP zullen de meest actuele Gebruiksvoorwaarden beschikbaar worden gesteld. Indien de wijziging de rechten en plichten van de Gebruikers dusdanig beïnvloedt dan zal 1ZZP er alles aan doen om dit kenbaar te maken aan de Gebruikers. De wijziging wordt in ieder geval kenbaar gemaakt op het Online Platform.

2.3 Indien er wijzigingen zijn aangebracht in de Gebruikersvoorwaarden en de Gebruiker zet het gebruik van de Dienst voort, dan accepteert Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging(en) of aanvulling(en) in de Gebruiksvoorwaarden dan heeft de Gebruiker het recht om de Dienst per direct te beëindigen.

3 Algemeen

3.1 1ZZP kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de functionaliteiten van de Dienst en het Online Platform. Tevens heeft 1ZZP het recht om bepaalde onderdelen en functionaliteiten van de Dienst tijdelijk of geheel te staken. 1ZZP is voor bovenstaande niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of compensatie jegens Gebruiker.

3.2 1ZZP biedt de Opdrachtgever o.a. de mogelijkheid om een Opdracht te plaatsen tegen de gestelde voorwaarden. 1ZZP speelt uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol door het aanbieden van een Online Platform en aanvullende diensten. Gebruikers sluiten rechtstreeks een overeenkomst van Opdracht met de Opdrachtgever. 1ZZP kan geen controle uitoefenen op de kwaliteit van de door de Gebruiker leverende diensten, noch de financiële zekerheid van de Opdrachtgever.

3.3 Iedere Gebruiker van het Online Platform en Dienst van 1ZZP aanvaardt dat bij een internetveiling technische en automatisering onvolkomenheden kunnen voor doen. Voorbeelden van deze onvolkomenheden –maar niet beperkt tot- zijn het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Online Platform, gebreken in het Online Platform, het niet kunnen plaatsen of aanvaarden van een Opdracht, netwerkverbindingen, serverproblemen, hardware en software problemen. Onderhoudswerkzaamheden kunnen dezelfde soort problemen geven aan het Online Platform. 1ZZP is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke (technisch) onvolkomenheden.

3.4 1ZZP geldt als marktplaats. 1ZZP kan bemiddelend optreden. De kosten van 1ZZP hiervoor zullen betaald worden door de aanvrager.

3.5 Gebruiker dient alle Gebruikersinformatie op zijn Profiel correct te houden.

 

4 Plaatsen van een Opdracht

4.1 Indien een Gebruiker een Opdracht wil plaatsen op het Online Platform dan dient de Gebruiker de stappen van het Plaats traject te doorlopen.

4.2 Gebruiker dient een Opdracht correct te omschrijven. 1ZZP is niet aansprakelijk voor foutieve verstrekte Gebruikersinformatie/ informatie van de Gebruiker. Gebruiker krijgt de mogelijkheid om de omschrijving te allen tijde aan te passen.

4.3 Indien de Opdracht door de Gebruiker is geplaatst op het Online Platform dan zal deze Opdracht exclusief worden aangeboden bij 1ZZP. De Gebruiker zal de desbetreffende Opdracht niet (meer) aanbieden bij andere verkoopkanalen zoals tussenpersonen, websites, etc. De Gebruiker zal de invulling en uitvoering van de Opdracht uitsluitend via het Platform laten plaatsvinden.

4.4 De Gebruiker zal geen twee Opdrachten voor dezelfde werkzaamheden plaatsen.

5 Verloop van de Opdracht

5.1 Een Opdracht wordt maximaal 30 dagen op het Online Platform geplaatst. Na deze termijn wordt de Opdracht automatisch verwijderd.

5.2 Een ZZP’er accepteert de Opdracht door op de daarvoor aangewezen knop te klikken.

5.3 Indien meerdere ZZP’ers de Opdracht aanvaarden, dan kiest Opdrachtgever de meest geschikte kandidaat.

5.4 De overeenkomst van Opdracht wordt gesloten door het aanvaarden van een ZZP’er door de Opdrachtgever. De ZZP’er krijgt automatisch een bevestiging.

5.5 Indien Opdrachtgever en de ZZP’er na het aanvaarden van de Opdracht tot een andere omschrijving of omvang van de Opdracht komen, komt dit niet ten nadele van de provisie van 1ZZP.

5.6 Ongeacht of Opdrachtgever een overeenkomst van opdracht met een ZZP’er sluit, is Opdrachtgever richting 1ZZP de overeengekomen vergoeding verschuldigd direct na acceptatie van de Opdracht door de ZZP’er.

5.7 Indien de Opdracht ingevuld wordt buiten het Platform om, is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

6 Factureren

6.1 Alle facturen van de ZZP’er aan de Opdrachtgever voor de uitvoer van de overeenkomst van opdracht zullen in opdracht van de ZZP’er door 1ZZP opgesteld en verzonden worden.

6.2 ZZP’er zal uiterlijk wekelijks de gewerkte uren invoeren. Opdrachtgever zal de uren van de ZZP’er wekelijks accorderen.

6.3 Na het accorderen van de uren zal 1ZZP de factuur opstellen en versturen naar de Opdrachtgever.

6.4 1ZZP spant zich in de facturen op te stellen conform de relevante wet- en regelgeving in overeenstemming met de geaccordeerde uren. ZZP’er verplicht zich dit periodiek te controleren.

6.5 1ZZP zal op de factuur richting Opdrachtgever tevens de door Opdrachtgever aan 1ZZP verschuldigde vergoeding voor de desbetreffende bemiddeling factureren.

6.6 1ZZP zal het deel van de ontvangen gelden dat ziet op de vordering die de ZZP'er heeft op de Opdrachtgever na ontvangst zo spoedig mogelijk overmaken naar de ZZP'er.

6.7 Opdrachtgever zal zorgdragen voor tijdige betaling aan 1ZZP.

7 Factoring

7.1 ZZP’er heeft de optie om de factuur of facturen over te dragen aan een factoring company. 1ZZP heeft hiervoor een raamovereenkomst gesloten met een partij.

7.2 Door gebruik te maken van de optie van factoring wordt de factuur overgedragen aan de factoring company. Opdrachtgever stemt door gebruik te maken van het Online Platform in met het overdragen van de vordering naar de factoring company. Voor zover eventuele inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever hiervan afwijken, hebben deze voorwaarden voorrang.

7.3 De voorwaarden van de factoring company zijn van toepassing op de factoring. Bij het aanklikken van de factoring optie worden deze voorwaarden door de ZZP’er geaccordeerd.

7.4 De factoring company besluit uiteindelijk welke Opdrachtgever en ZZP'er in aanmerking komen voor factoring services.

8. Beschikbaarheid, beveiliging en onderbreking van de Dienst

8.1 1ZZP kan niet garanderen dat alle onderdelen van de Dienst en/of het Online Platform op elk moment en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen van de website, Dienst, Online Platform kunnen optreden als gevolg van telefonie- en internet verbindingen of door fouten/gebreken of door virussen of door beveiligingsproblemen.

8.2 Gebruiker accepteert dat, zonder voorafgaande bekendmaking, 1ZZP tussentijds verbeteringen of wijzigingen kan doorvoeren met betrekking tot zaken als commerciële-, technische- en beveiligingsaspecten van de Dienst/het Online Platform.

8.3 1ZZP zal er alles aan doen om eventuele overlast te beperken en, indien mogelijk, onderhoudswerkzaamheden van de website ’s nachts uit te voeren.

 

9 Gegevensverwerking

9.1 Gebruikers van de website moeten te allen tijde de juiste gegevens verstrekken. Het verstrekken van onjuiste informatie is reden voor het verwijderen van het Account en het blokkeren van de Dienst en het Online Platform.

9.2 Wijzigingen van contactgegevens moeten altijd zo spoedig mogelijk in het Account zelf aangepast worden. De Gebruikers van het Online Platform zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens.

9.3 1ZZP kan op elk moment Bedrijfsgegevens opvragen van de Gebruikers.

9.4 Gebruiker geeft toestemming aan 1ZZP om de Gebruiker in toekomst te mogen benaderen door middel van mailingen en telefonische acquisitie.

9.5 Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Privacy Verklaring van 1ZZP.

 

10 Aansprakelijkheid

10.1 1ZZP doet haar uiterste best om het Online Platform beschikbaar te stellen op alle vormen van communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablet, computers. 1ZZP kan niet garanderen dat het Online Platform op alle communicatiemiddelen werkt.

10.2 1ZZP heeft een bemiddeld doel en vormt nimmer een partij in een overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en de ZZP’er. Het doel is om beide partijen bij elkaar te brengen waardoor een duurzame en lange relatie kan worden opgebouwd. 1ZZP kan door haar bemiddelende rol geen invloed uitoefenen op het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht.

10.3 1ZZP is nimmer aansprakelijk voor onjuistheden van de inhoud en/of de voorwaarden van de overeenkomst van opdracht, de uitvoering, wijzigingen en/of naleving van de overeenkomst van opdracht.

10.4 1ZZP is nooit aansprakelijk voor de betrouwbaarheid/kredietwaardig-heid van de ZZPp’er en/of Opdrachtgever. 1ZZP heeft een bemiddelende rol tussen Gebruikers van het Online Platform. De kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van andere Gebruikers (ZZP’er en Opdrachtgever) dient ieder individueel van elkaar te beoordelen. 1ZZP heeft geen rol in het acceptatieproces van beide partijen.

10.5 Het doel van het Online Platform is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. 1ZZP kan niet garanderen dat er een overeenkomst tussen beide partijen tot stand komt.

10.6 1ZZP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het Online Platform en/of Dienst.

10.7 1ZZP is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het niet beschikbaar zijn of tussentijds uitvallen van de Dienst en/of het Online Platform.

10.8 Gebruiker is jegens 1ZZP aansprakelijk voor, en vrijwaart 1ZZP volledig voor, alle schade en kosten die 1ZZP lijdt of maakt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruiksvoorwaarden door een Gebruiker, enig handelen van Gebruiker bij het gebruik van de Dienst of een onrechtmatige daad. Alle door 1ZZP gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken dienen door de betreffende Gebruiker te worden vergoed.

10.9 Indien 1ZZP ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan 1ZZP toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan materiele schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

10.10 Als 1ZZP aansprakelijk wordt gesteld voor schade uit welke hoofde dan ook, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot; de ontvangen fee die 1ZZP krijgt uit de betreffende overeenkomst van opdracht of, indien er geen betreffende overeenkomst is, de gezamenlijke overeenkomsten van opdracht met de betreffende Gebruiker over een periode van 6 maanden voorafgaand van de handeling die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of een bedrag van 250 euro excl. BTW, welk bedrag lager is.

10.11 Voorwaarde van het enig recht hebben op schadevergoeding is dat de Gebruiker te allen tijde zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 8 dagen nadat de Gebruiker bekend is geraakt of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met de schade, schriftelijk en gemotiveerd de schade meldt. Indien er geen melding plaats vindt van schade binnen een termijn van 12 maanden dan verjaart en vervalt automatisch het recht op vordering van enige schadevergoeding.

11 Beëindiging

11.1 Gebruiker heeft het recht om op elk moment de Dienst te stoppen.

11.2 Indien Gebruiker zich niet houdt aan de Gebruiksvoorwaarden kan 1ZZP op elk moment de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, te beperken, op te schorten of buiten bereik te stellen, de Dienst te beëindigen of te weigeren de Dienst aan Gebruiker te verlenen. 1ZZP is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker.

11.3 1ZZP kan op elk moment besluiten haar dienstverlening te stoppen en de exploitatie van de website te staken. Bij staking van de exploitatie van de website, zal er zoveel mogelijk rekening worden gehouden met nog lopende Opdrachten.

11.4 1ZZP kan bij iedere verdenking van misbruik van het Online Platform of (mogelijk) niet correcte nakoming van de verplichtingen iedere Opdracht verwijderen en/of een Gebruiker blokkeren voor toekomstig gebruik van de Dienst.

12 Non-concurrentiebeding

12.1 Het is de Opdrachtgever en Gebruiker niet toegestaan gedurende de Opdracht of tot een jaar na plaatsen van de Opdracht, een directe of indirecte arbeidsverhouding of samenwerking aan te gaan met de andere partij zonder toestemming van 1ZZP. Hieronder valt mede het inschakelen van een Gebruiker als zelfstandige of via een (andere) bemiddelaar.

12.2 Indien de Opdrachtgever en Gebruiker artikel 12.1 schenden is ieder gehouden een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,- (zegge vijfentwintig duizend euro) verschuldigd voor iedere overtreding, verhoogd met € 1.000 per dag dat de inbreuk voortduurt.

13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op de gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Dienst en het Online Platform, op enige geschillen daaruit voortvloeien, alsmede op alle overeenkomsten van opdracht tussen Opdrachtgever en ZZP’er, is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders bepaald in of krachtens dwingendrechtelijke verdragsbepalingen.

13.2 Alle geschillen die tussen Gebruikers en 1ZZP ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Rotterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

13.3 Indien enige bepaling(en) in deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig is of om andere reden ongeldig, dan blijven Gebruiker en/of Lessor en 1ZZP aan het overblijvende gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden gebonden. 1ZZP kan de het nietige en/of ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

14 Contactgegevens

14.1 Voor vragen over de Dienst, het Online Platform of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u te allen tijde contact opnemen met 1ZZP via de volgende contactgegevens:

info@1zzp.nl of
Weg en Land 42C
2661 KR BERGSCHOENHOEK

Laatste update op: 28 november 2019

1ZZP

Start vandaag!