HELPDESK

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens verkregen door middel van ons platform.

Artikel 1. Kennisgeving privacy beleid

 • Deze privacy verklaring is bedoeld om uit te leggen hoe wij met privacy omgaan.
 • Wij gelden als verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verkregen door gebruik van deze website. De volledige gegevens van ons zijn:

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

Formele bedrijfsnaam

1ZZP V.O.F.

KvK-nummer

72619961

Bezoekadres

Weg en Land 42C

Emailadres

Info@1zzp.nl

Telefoonnummer

 

 • Wij respecteren en beschermen jouw privacy. Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving worden gebruikt, opgeslagen en beheerd.
 • Alle gegevens van gebruikers en bezoekers van onze website worden opgenomen in een geautomatiseerde bestand en gebruikt voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.
 • De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is: uitvoer van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang (marketing en verbetering), voldoen aan een wettelijke plicht en uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 2. Doel informatieverzameling

2.1    We zullen de persoonsgegevens die je online verstrekt alleen delen met opdrachtgever/opdrachtnemers, onze leveranciers en/of zakenpartners die in naam van ons handelen voor de hieronder beschreven doelen. Deze zakenpartners, inclusief die in andere landen, hanteren een vergelijkbaar privacy beleid. Voor zover er expliciet om toestemming gevraagd wordt, heb je altijd het recht je toestemming in te trekken.

2.2    Mocht je ons persoonsgegevens verstrekken (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie primair zal worden gebruikt voor het volgende:

 1. Het tonen en het gebruik van de website(s) op een correcte en gepersonaliseerde manier.
 2. Het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het voltooien van transacties en het in contact brengen van opdrachtgevers en opdrachtnemers.
 3. Het controleren van jouw identiteit, bijvoorbeeld bij klachten en (terug)betalingen.
 4. Het onderhouden van relaties met klanten en leveranciers.
 5. Het communiceren met interne en externe partijen.
 6. Het melden van wijzigingen in het beleid, documenten en onze diensten.
 7. Jouw behoeften beter te begrijpen (al dan niet via cookies) en daarmee ons bedrijf, onze diensten, website, software en beveiliging te kunnen evalueren en (op maat) verbeteren.
 8. Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken.
 9. Het doen van commerciële uitingen, waaronder het versturen van gerichte nieuwsbrieven.
 10. Het beschikbaar maken van reviews.
 11. Het bijhouden van facturatie- en betalingshistorie.
 12. Voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen.
 13. Het afhandelen van facturatie en incasso’s.
 14. Het bijhouden van de administratie, waaronder: betalingsadministratie, werkplanning, tijdregistratie, en het versturen van attenties.
 15. Het vergaren van stuurinformatie en overzichten.
 16. Onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.
 • Indien je niet de verplichte velden invult, geef je toestemming deze persoonsgegevens te hanteren voor verdere doelstellingen zoals:
  1. Je op de hoogte houden van gepersonaliseerde informatie, waaronder die van derden.
  2. Deze gegevens te delen met alle derden (waaronder andere gebruikers van onze diensten).

Artikel 3. Categorieën verzamelde gegevens

De categorieën van informatie over jou die wij mogelijk verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins hanteren, kunnen per land en geldende wet variëren.

 1. Naam en contactgegevens: We verzamelen je voor-  en achternaam, e-mailadres, profielfoto, (mobiel)telefoonnummer, en andere soortgelijke contactgegevens.
 2. Bedrijfsgegevens: We verzamelen je bedrijfsnaam, rechtsvorm, Kamer van Koophandel nummer, BTW-nummer, gewenste uurtarief, bedrijfslogo, bezoek- en postadres, werktijden, werkgebied en opdrachten.
 3. Overige contactgegevens: Alleen indien je deze uit eigen beweging verstrekt verzamelen wij overige gegevens. Bijvoorbeeld, aanhef etc.
 4. Identificatiegegevens: We verzamelen cliënt- en registratienummer.
 5. Werkhistorie: We houden werkervaringsgegevens bij die door jou zijn ingevoerd, zoals organisatie, functie, periode en een omschrijving van de werkzaamheden.
 6. Opleidingen en trainingen: We verwerken opleidingsniveau, gevolgde opleidingen en trainingen, certificaten en registratienummers (bijv. BIG en VCA) en kopieën daarvan.
 7. Beoordelings- en functioneringsgegevens: We verwerken gegevens ten aanzien van functionering.
 8. Referenties: We verzamelen verwijzende websites en profiel-id’s, wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account.
 9. Betalingsgegevens: We verzamelen gegevens die nodig zijn om je facturatie en betalingen te verwerken, zoals je bankrekeningnummer, tenaamstelling en urenstaat.
 10. Financiële gegevens: We verzamelen gegevens die nodig zijn om je omzet te verwerken zoals gewerkte uren, uurtarief, onkostenvergoedingen en eventuele verrekeningen, inhoudingen (bijv. factoringkosten) en beslagen.
 11. Apparaat- en verbruiksgegevens: We verzamelen gegevens over je apparaat, zoals IP-adres, Internetbrowser en apparaat type, apparaat-id's, in- en uitloggegevens, regionale en taalinstellingen en hoe jij en jouw apparaat werken met onze website(s) en met onze diensten/producten. Deze gegevens omvatten ook informatie over de besturingssystemen en andere software die op jouw apparaat geïnstalleerd is.
 12. Gebruiksgegevens van het platform: We verzamelen gegevens over de functies die je gebruikt, de items die je bekijkt en welke opdrachten/opdrachtnemers je hebt bekeken (historie) en de webpagina's die je bezoekt.
 13. Correspondentie: We verzamelen gegevens met betrekking tot communicatie op het platform als vanuit het platform, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. Indien er gebruik wordt gemaakt van e-mail verwerken wij tevens de inhoud van de berichten.
 14. Ondersteuningsgegevens: Wanneer je de hulp van ons inroept voor ondersteuning, verzamelen we gegevens over jou en andere details die relevant zijn voor het ondersteuningsincident. Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens, de inhoud van communicatie met onze klantenservice, gegevens over de website/dienst op het moment van de fout en tijdens de diagnose, evenals transport gegevens.
 15. Locatiegegevens: We verzamelen gegevens over jouw locatie, die onnauwkeurig zijn. Onnauwkeurige locatiegegevens zijn onder meer een van jouw IP-adres afgeleide locatie of gegevens die met minder precisie aangeven waar jij je bevindt, zoals op het niveau van een stad of postcode.
 16. Inhoud: We verzamelen inhoud van jouw berichten die je naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die je geschreven hebt, of vragen en informatie die je verschaft hebt voor klantenondersteuning.
 17. Klachten: Wij verwerken zowel klachten die jij hebt ingediend bij onze organisatie als klachten die door gebruikers richting jou zijn ingediend. Alsmede de afhandeling van de klachten.
 18. Contactpersonen: Wij verzamelen de te bereiken contactpersonen binnen jouw bedrijf.

 

Artikel 4. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

4.1          Wij proberen jouw gegevens altijd correct bij te houden. Je hebt het recht de gegevens welke over jou worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen.

4.2          Als je een account hebt, kun je via je persoonlijke toegangscode en wachtwoord altijd jouw persoonsgegevens inzien en wijzigen. Je hebt altijd het recht jouw persoonsgegevens te veranderen en/of te verwijderen indien deze incorrect zijn.

4.3           Als je niet langer marketingcommunicaties van ons wilt ontvangen, heb je het recht om hierom te verzoeken. Je kan dit doen door ons te e-mailen of op de opt-out knop onderaan de uiting te klikken.

4.4          Om deze rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen of om een verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacy praktijken, neem je per e-mail contact met ons op via info@1zzp.nl.

4.5          Om gebruik te kunnen maken van jouw rechten kunnen wij je vragen om een kopie van jouw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen, of andere stappen om je identiteit te verifiëren. Hierbij doen wij het verzoek om jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, om zo goed mogelijk jouw privacy te waarborgen. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken reageren op jouw verzoek.

4.6          Indien je binnen een periode van 6 maanden voor de tweede maal een verzoek hiertoe indient, kunnen we daarvoor een bedrag van € 75 in rekening brengen.

Artikel 5. Derden

5.1          Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verstrekken, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie waar wij bij betrokken zijn.

5.2          Wij delen persoonlijke informatie met (potentiële) opdrachtgevers en met derden die namens ons services uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld mogelijk derden voor het hosten van onze websites, het beschikbaar stellen van onze mobiele app, het runnen van bepaalde functies ervan, het verzenden van e-mails, het verzenden van nieuwsbrieven en campagnes, het factureren en verwerken van betalingen, factoring en het beheren en analyseren van gegevens. Deze derden worden niet door ons bevoegd om de informatie te gebruiken voor eigen doelen.

5.3          Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor jouw gemak weergegeven. Als je van deze sites gebruikmaakt, verlaat je onze website. Wij hebben deze sites niet (allemaal) gecontroleerd, beheren deze sites niet en dragen geen verantwoordelijkheid voor deze sites. Als je besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doe je dit volledig op eigen risico. 

5.4          Wij zullen de informatie die wij over jou verzamelen uitsluitend verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

5.5          Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over het privacy beleid van Google staat op de website van Google.

Artikel 6 Veiligheid 

6.1          Wij doen ons uiterste om jouw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheersmaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering, waaronder SSL- beveiliging, hashing en ACL bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens.

6.2          Wij kunnen niet de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

6.3          Serviceproviders die mogelijk toegang tot jouw informatie hebben om namens ons services te leveren, zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie in vertrouwen te houden, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens mogelijk niet voor enige andere doeleinden gebruiken. 

Artikel 7. Verdenking misbruik

7.1          Wij behouden ons het recht voor om zowel proactief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat wij in dit geval het recht heeft om alle informatie van en over bezoekers en een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. We hebben daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kunnen wij passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van onze website of diensten en/of aangifte bij de politie en/of andere relevante autoriteiten.

 

Artikel 8. Bewaartermijn

8.1          Wij bewaren jouw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor wij het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist. 

8.2          Gegevens van personen die een account hebben aangemaakt op de website of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment van beëindiging van het account of uitschrijving voor de nieuwsbrief.

8.3          Gegevens van personen die het contactformulier hebben ingevuld worden 2,5 jaar bewaard.

8.4          Gegevens van opdrachten (en opdrachtgevers) worden 5,5 jaar opgeslagen en daarna geanonimiseerd en geaggregeerd bewaard.

8.5          Gegevens van personen die het contactformulier hebben ingevuld worden 2,5 jaar bewaard.

8.6          De gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afwikkeling van overeenkomsten bewaren we 7 jaar.

 

Artikel 9. Wijzigen privacyverklaring

9.1          Wij hebben het recht deze privacy verklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op onze website en je zult hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.

9.2          Onderhavige privacyverklaring is per 1 april 2019 van kracht en vervangt alle eerdere versies.

 

Artikel 10. Klachten

10.1        Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van jouw gegevens, dien je je te wenden tot onze directie.

10.2        Heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of 1ZZP kun je terecht bij info@1zzp.nl.

1ZZP

Start vandaag!