Werknemer

Even geen werkzaamheden voor de werknemer?

Als gevolg van de huidige crisis in Nederland is er veel veranderd in de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Zo is er plotseling veel minder werk in bepaalde sectoren of functies. Werkgevers zitten hierdoor met veel vragen. Hoe kun je nog optimaal het personeelsbestand inzetten? Hoe zit het met verstrekken van verlof of juist het intrekken daarvan? Wat kun je doen om een werknemer productief aan het werk te krijgen? 

Tijdelijk ander werk voor werknemers

Het is goed mogelijk dat er binnen het bedrijf, vanwege de huidige crisis, minder werk te doen is binnen een bepaalde functie. De werkgever heeft er belang bij dat de werknemer de werkdag productief voortzet. Om een zinvolle invulling van de dag te creëren, kun je de werknemer vragen om tijdelijk ander werk te verrichten in het kader van instructierecht. 

Doordat er ander soort werk plaatsvindt dan overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, dient de werkgever aanwijzingen en (expliciete) instructies te geven over de uit te voeren werkzaamheden. De werkzaamheden moeten voor de werknemer in alle redelijkheid uitvoerbaar zijn. 

De instructierecht geldt niet voor definitief gewijzigde werkzaamheden. Ook niet als er sprake is van een overplaatsing of blijvende functie wijziging. De werkplaats of locatie en de inhoud van een functie gelden als arbeidsvoorwaarden. Deze kunnen niet eenzijdig aangepast worden. 

De werklocatie en de functie-inhoud worden namelijk meestal gezien als arbeidsvoorwaarden, deze kun je niet wijzigen met een beroep op het instructierecht.

Lees ook: "Steunpakket 3.0 Corona wordt uitgebreid, extra hulp in aantocht

Wijzigen arbeidsovereenkomst werknemer

Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst behoort tot een mogelijkheid om het werk productief te laten voortzetten. Hier is sprake van als de gewijzigde werkzaamheden volledig afwijken van de werkzaamheden volgens de arbeidsovereenkomst. Om tot een permanente wijziging te komen, is het belangrijk te weten of er een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. 

Om het eenzijdig wijzigingsbeding te kunnen toepassen, dient er sprake te zijn van een zwaarwegend belang. Doorgaans gaat het om bedrijfseconomische omstandigheden waarbij er sprake is van collectieve wijzigingen voor meer dan één werknemer. 

Een andere situatie is de wijziging van de arbeidsovereenkomst van één werknemer. In dit geval betaamt het goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Zowel de werkgever als de werknemer dragen beiden de verantwoordelijkheid. Bovendien wordt gekeken naar de redelijkheid van de wijziging in de arbeidsovereenkomst. 

Lees ook: "WHOA aangenomen. Snel intreding nieuwe faillissementswet

Werknemer productief inzetten op scholing

Mocht eerdergenoemde niet van toepassing zijn en er sprake is van een fase waarin de medewerkers werkzaamheden te verrichten zijn, kan de tijd benut worden met het scholen van medewerkers. Hiermee zet je een goede start na afloop van de crisis door kennis van werknemers te verruimen. Tevens kan er geïnventariseerd worden welke werkzaamheden er in het verleden zijn blijven liggen. Deze werkzaamheden kunnen opnieuw onder de aandacht gebracht worden. 

Verlof en vakantie aanvragen van werknemers

De meeste werknemers vragen aan het begin van het jaar verlof aan. Vanwege de crisis gaan vakantieplannen niet door. Hierdoor willen medewerkers de verlofaanvragen intrekken. De werknemer mag een verzoek indienen om vakantie aanvraag in te trekken. De werkgever kan dit verzoek inwilligen. 

Echter is de werkgever niet verplicht om akkoord te gaan met het verzoek. Ingeval van voldoende werkzaamheden, zou het inwilligen van het verzoek zelden tot problemen leiden. Daarentegen kan het zijn dat er minder werkzaamheden zijn, waardoor de werkgever kan besluiten het verzoek af te wijzen.

Mocht de werkgever het verzoek honoreren, dient er rekening gehouden te worden dat op een ander moment veel medewerkers tegelijkertijd op verlof willen aanvragen.

Lees ook: "Versobering zelfstandigenaftrek ZZP'ers, ook MKB niet ongeschonden"

Intrekken verlof of vakantie van werknemer

In principe kan de werkgever niet zonder reden aanvragen voor verlof intrekken. Het intrekken van verlof kan alleen indien er sprake is van zwaarwichtige redenen en alleen in overleg met de werknemer. Een zwaarwichtige reden kan zijn door drukte op het werk of ziekteverzuim van andere werknemers. 

De werkgever is verplicht om, de door medewerker geleden schade te vergoeden. Een voorbeeld hiervan is, het vergoeden van annuleringskosten van een geboekte vakantie. Voordat de werkgever bespreekt om een verlofaanvraag in te trekken. Dient er eerst gekeken te worden naar andere oplossingen om drukte op het werk te verdelen.

Bijvoorbeeld het verdelen van de werkzaamheden over het personeel of het inzetten van oproepkrachten of ZZP´ers. Het werken met oproepkrachten en ZZP'ers heeft een groot voordeel in onzekere tijden. Werkzaamheden kunnen voortgezet worden zonder langdurige verplichtingen aan te gaan. Je kan ten alle tijden afscheid nemen zonder consequenties. 

Zie ook: “Jouw eigen gratis HR-, Recruitment en backoffice voor rechtstreeks contact met ZZP’ers

Opsparen van verlof en vakantiedagen door werknemer

Het intrekken van vakantie aanvragen heeft niet alleen als gevolg dat werknemers in de toekomst mogelijk tegelijkertijd vakantie willen opnemen. Het kan ook zijn dat de verder geen gelegenheid is om vakantie uren op te nemen. Openstaande vakantie uren dat is opgebouwd van een voorgaand jaar, moeten in beginsel voor 1 juli van het komend jaar worden opgenomen. Vakantie uren komen in de huidige situatie niet te vervallen. De werkgever is verplicht om het personeel de mogelijkheid te bieden om op een ander moment vakantie op te kunnen nemen. 

Arbeidsduurverkorting werknemer (ADV) 

Het aantal wettelijke vakantiedagen is wettelijk vastgelegd op vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Aanvullend op de wettelijke vakantiedagen kunnen bovenwettelijke vakantiedagen worden overeengekomen. Doorgaans is dit geregeld in het Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO).

Bij ADV werkt een werknemer meer dan de afgesproken arbeidsduur. Een werknemer krijgt hiervoor extra vrije dagen terug. Over de ADV staat niets vastgesteld in de vakantiewetgeving. De ADV-uren kunnen ingezet worden wanneer er minder werkzaamheden te verrichten zijn.

ZEZ uitkering

Jouw recruitment en backoffice software voor het opbouwen van een flexpool

Rechtstreeks contact binnen een groot netwerk aan ZZP'ers zonder verplichtingen

 

ZZP gezocht

Nu nog geen professional nodig?

Wij helpen je graag vrijblijvend goed voor te bereiden voor de toekomst!

contact

Registreer je nu gratis!

 

ZZP'er en opdrachten gezocht?

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image